åter startsida

Krigsflygskolans Kamratförening

 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2000-03-30

 

§ 1

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. C.a 60 medlemmar var närvarande

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade de medlemmar som under året avlidit med en tyst minut. Ordföranden Sven Sjöling läste Fritiof Hallströms dikt till de avlidnas minne.

 

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Mona Stenemalm och Gösta Kersmark

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Sven Sjöling respektive

Wivi-Ann Tarpgaard

 

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Godkändes att årsmötet utlysts stadgeenligt

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen delades ut och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

                                                                 § 10

Styrelsen föreslog följande inriktning för verksamheten under 2000

 

·      Samvaro i samband med Klippanmässan lördagen den 9 september. Möjlighet till gemensam lunch.

 

Beslutade årsmötet att godkänna planeringen för 2000.

 

 

                                                                 § 11

Beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgiften 20:-/år eller 200:- för ständigt medlemskap

 

                                                                 § 12

Till ordförande för 2000 valdes Sven Sjöling

 

                                                                  § 13

Till ledamöter för åren 2000 - 2001 omvaldes Gitt Andersson och Wivi-Ann Tarpgaard samt nyvaldes Kennert Gyllström och Åsa Hjelm-Berg

 

                                                                 § 14

Till revisor för 2000 - 2001 valdes Göte Eriksson

 

                                                                 § 15

Till revisorsuppleant för 2000 - 2001 valdes Göran Johansson

 

                                                                 § 16

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, omvaldes Anders Troedson

 

                                                                 § 17

Hans Rehnvall hade skrivit en motion angående förslag till skylt på gamla vaktkuren med texten ”Krigsflygskolan 1926 – 1998. Detta är redan beslutat.

Robin Wallinder-Mähler visade en film från gamla tider på F5.

 

                                                                 § 18

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och inbjöd till ärtmiddag på gamla mässen

 

 

Vid protokollet                                        

 

 

 

Wivi-Ann Tarpgaard          

 

Justeras:

                                                                

                      .............................................                                          .....................................................

Mona Stenemalm                                      Gösta Kersmark